niskaemisja.com

Koszty leczenia

Koszty leczenia tych schorzeń przekroczyły w Europie Zachodniej w połowie lat 90. 40 mld euro i nadal rosną. Kalectwo wynikające z rozpowszechnia np. astmy (12-16% dzieci, młodzieży i osób do 44 roku życia w Polsce wg programu ECAP), czy alergii (ponad 40% populacji wg danych ECAP) ma znamiona cywilizacyjnej epidemii. Nie tylko ciężar ekonomiczny, zdrowotny i społeczny ma tutaj istotne znaczenie (np. 1/10 kosztów ponoszonych na refundację leków recepturowych przeznaczona jest na astmę i alergię górnych dróg oddechowych).
Niepokojący jest także łańcuch zależności między poszczególnymi postaciami niezakaźnych chorób układu oddechowego: Alergiczny nieżyt nosa (ANN) jest najwyższym czynnikiem ryzyka rozwoju astmy (OR=8) ANN, astma i rhinosinusitis występujące w dzieciństwie są odpowiedzialne za choroby układu krążenia: astma – 1,4 raza, ANN – 1,3. Sezonowy ANN odpowiada za średnio 3,5 mmHg podwyższenie ciśnienia tętniczego Jakiekolwiek choroby układu oddechowego w dzieciństwie zwiększają ryzyko POChP (OR>2,3). Ta ostania (POChP) jest schorzeniem prowadzącym do znacznego kalectwa, trwałej niewydolności oddechowej, narastającej niewydolności oddechowo-krążeniowej i śmierci.
Ocenia się, iż za 20 lat POChP będzie trzecią przyczyną zgonów w krajach wysoko rozwiniętych. Dotknie 44 milionów obywateli w Europie do 2030 roku.
Choroby alergiczne stanowią potężny problem współczesnej medycyny. Ich powszechne występowanie jest unikatowym zjawiskiem, bowiem przybiera charakter epidemii obejmującej ¼ - ⅓ części współczesnych wysoko cywilizowanych społeczeństw i to w przedziale wiekowym okresu dziecięcego, dojrzewania oraz tzw. młodych dorosłych, a więc rozwojowego i produkcyjnego.
Narastanie epidemiczne tych schorzeń jest wielką zagadką. 80 lat temu ich występowanie wynosiło jedynie około 1%. Mechanizmy, zmiany środowiskowe, które leżą u podłoża faktu, iż w każdym dziesięcioleciu drugiej połowy 20. wieku następowało podwojenie częstości alergii, są nie wyjaśnione do końca. Alergie są chorobami nie tylko o środowiskowym charakterze, lecz także genetycznym podłożu (Gołąb J., Jakóbisiak M., Lasek W., Stokłosa T. 2007).
Predyspozycje genetyczne ujawniają się najczęściej jednak w sytuacji, gdy zadziałają szkodliwe czynniki środowiskowe o krytycznym natężeniu Tak o czynnikach decydujących o stanie zdrowia wyrażają swoją opinię współcześni genetycy i przedstawiciele nauk o zdrowiu. Podkreślają oni wciąż aktualną opinię, że chociaż czynnik dziedziczności wpływa na indywidualną podatność na choroby, to o tym, czy możliwości rozwoju procesu patologicznego istotnie się urzeczywistnią, decydują czynniki środowiskowe i ich oddziaływanie. Coraz częściej pojawiają się opinie, że uwarunkowania środowiskowe w zdecydowanej większości przypadków rozstrzygają o stanie zdrowia.
Badania doświadczalne i obserwacje epidemiologiczne wskazują, że obecność w środowisku czynników dodatkowych (adiuwiantów) może istotnie wpływać na rozwój i dynamikę uczuleń.
Prawdopodobnie jest to związane z wpływem nowych elementów środowiska człowieka, będących skutkiem rozwoju cywilizacyjnego bądź związanego z tym stylu życia. Istnieją przypuszczenia, że te czynniki środowiskowe mogą ułatwiać rozwój alergizacji, szczególnie u osób z odpowiednim podłożem genetycznym. Próby określenia znaczenia poszczególnych czynników często dają jednak niejednoznaczne wyniki i dowiedziony efekt pewnego czynnika w jednym badaniu nie jest potwierdzany w innym. Kontrowersje te wynikają między innymi z niejednakowego określania kryteriów alergii przez różnych autorów, a także różnych schematów planowania doświadczeń. Nierzadko badania obejmują dzieci w okresie wczesnego dzieciństwa obserwowane przez relatywnie krótki czas (np. 24 miesiące), co utrudnia wyciąganie ogólnych wniosków (Gołąb J., Jakóbisiak M., Lasek W., Stokłosa T. 2007).
Środowisko sensu largo jest systemem wzajemnie powiązanych elementów, takich jak: warunki geologiczne, hydrologiczne, atmosferyczne i przyrodnicze a także przemysłowe, wielkomiejskie, w tym wewnątrzmieszkaniowe. Tworzą się one pod wpływem naturalnych czynników przyrodniczych i antropogenicznych, które wywierają duży wpływ na kształtowanie się stanu fizycznego i psychicznego człowieka. Jeśli przepływ energii i obieg materii funkcjonują w sposób prawidłowy, to środowisko pozostaje w stanie metastabilnej równowagi, której szczególnym przykładem jest równowaga chemiczna. Dotyczy to również cykli obiegu biogeochemicznego pierwiastków (zwłaszcza węgla i siarki).
Nie pozostaje ona bez wpływu na dynamiczną równowagę, jaka istnieje między środowiskiem a organizmem człowieka. Każdy organizm musi się zaadaptować do ciągle zmieniających się warunków środowiska zewnętrznego, jednocześnie utrzymując stałość swojego środowiska organicznego.
Oddziaływanie czynników środowiskowych ma charakter mieszany (złożony, nakładający się). Zwykle organizm człowieka narażony jest na wiele czynników o różnych stężeniach bądź natężeniach. Skutki takiej ekspozycji zależą nie tylko od składu jakościowego i ilościowego oddziałujących czynników, ale również od możliwości występowania interakcji pomiędzy różnymi substancjami. Aktualnie coraz większego znaczenia, nabierają choroby i zagrożenia związane z przewlekłym narażeniem na niskie, nierzadko podprogowe stężenia lub natężenia czynników szkodliwych. Objawy niekorzystnego oddziaływania czynników środowiskowych mają często charakter niespecyficzny, co utrudnia identyfikację czynnika etiologicznego, a niekiedy nawet nie nasuwa u pacjenta podejrzenia udziału czynników środowiskowych.
W skutek działalności człowieka do atmosfery emitowane są najróżniejsze zanieczyszczenia, część z nich ze względu na wielkość emisji oraz szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi i środowisko jest przedmiotem zarówno pomiarów wielkości emisji do powietrza jak i pomiarów ich zawartości w powietrzu. Zanieczyszczenie powietrza według Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy to każda substancja wprowadzona przez człowieka w sposób bezpośredni lub pośredni do otaczającego powietrza, która wywołuje prawdopodobieństwo szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzkie i/lub środowisko jako całość.
 
NFOŚiGW NFOŚiGW

Kontakt

Polska Federacja Pacjentów Dialtransplant
ul. Indiry Gandhi 21, 02-776 Warszawa

tel./fax: + 48 22 644 67 95

biuro@federacjapacjentow.pl
www.federacjapacjentow.pl

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje wpisz w poniższe pole swój adres e-mail i wyślij


Odwiedziny: 107218
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka cookies