niskaemisja.com

Astma oskrzelowa a niska emisja

ODDYCHAJĄC ZANIECZYSZCZONYM POWIETRZEM RYZYKUJESZ ASTMĘ

Astma, obok przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POCHP), jest najczęstszą chorobą układu oddechowego związaną z zanieczyszczeniem powietrza. 
Astma to przewlekła choroba dróg oddechowych, której podłoże stanowi stan zapalny błony śluzowej oskrzeli i skurcz mięśni oskrzeli prowadzący do nadreaktywności oskrzeli pod wpływem czynników zewnętrznych. Według statystyk Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na całym świecie na astmę choruje 300 mln osób, a do roku 2025 zachoruje kolejne 100 mln osób. W ostatniej dekadzie globalna liczba chorych na astmę uległa podwojeniu. W Europie z powodu astmy leczy się 30 mln ludzi, a 6 mln osób cierpi z powodu ostrych objawów tego schorzenia. W niektórych populacjach astma dotyczy nawet 40% populacji. Choruje na nią 10% dzieci zamieszkujących Europę. Tak częste występowanie tego schorzenia ma również wpływ na finanse opieki zdrowotnej. Całkowity koszt występowania astmy w Europie szacuje się na 74,07 mld zł (17,7 mld euro) rocznie, a zmniejszenie produktywności wynikające z nieprawidłowego postępowania z chorobą przez osoby na nią cierpiące ocenia się (w skali roku) na 41,01 mld zł (9,8 mld euro). Rokrocznie z powodu astmy dochodzi do 250 tys. zgonów, których można byłoby uniknąć. Obliczono, że w Europie z powodu astmy co godzinę umiera człowiek. Choroba ta może rozwinąć się u każdego człowieka, bez względu na wiek. Z powodu zbyt rzadkiego rozpoznawania i nieodpowiedniego leczenia astma stanowi poważny problem zdrowia publicznego na całym świecie, a szczególnie w krajach o małych i średnich dochodach. Najwyższe wskaźniki zapadalności na astmę i choroby alergiczne stwierdza się w krajach wysokorozwiniętych, takich jak: Wielka Brytania, Szwecja, Finlandia, Australia, Nowa Zelandia, Kanada.


W Polsce astma wiedzie prym jako najczęstsza choroba przewlekła dzieci i osób do trzydziestego roku życia. Pozostaje również głównym problemem zdrowotnym mieszkańców dużych aglomeracji miejskich. Szacuje się, że w naszym kraju na astmę 

Tab. 1. Wybrane czynniki ryzyka astmy związane z zanieczyszczeniem powietrza oraz normy emisyjne WHO/UE
 
Dwutlenek siarki (SO2) Wpływ na układ oddechowy oraz pracę płuc, zaostrzanie ataków astmy, rozwój przewlekłego zapalenia oskrzeli, zwiększanie podatności na infekcje dróg oddechowych, podrażnienie oczu, zaostrzanie schorzeń układu krążenia, zwiększenie ryzyka wystąpienia udaru niedokrwiennego mózgu. Wytyczne WHO :
20 μg/m3 (dziennie)
500 μg/m3 (10 min)
Dyrektywa 2001/80/WE:
400 mg/m3 (stare instalacje),
200 mg/m3 (nowe instalacje)
Tlenki azotu (NOx) Rozwój astmy (podejrzewany wpływ), zaostrzenie astmy, przewlekła obturacyjna choroba płuc, zaburzenia w rozwoju płuc, zaburzenia rytmu serca, udar niedokrwienny mózgu.
W świetle słonecznym wchodzą w reakcję z lotnymi związkami organicznymi, tworząc ozon w warstwie przyziemnej.
Wytyczne WHO:
NO2: 40 μg/m3 (rocznie),
NO2: 200 μg/m3 (1 godz.)
Dyrektywa 2001/80/WE:
NOx: 500 mg/m3 (stare instalacje)
NOx: 200 mg/m3 (nowe instalacje)
Pyły zawieszone:
większe cząsteczki (PM10),
mniejsze cząsteczki (PM2.5)
System oddechowy: rozwój astmy (podejrzewany wpływ), zaostrzenia astmy, przewlekła obturacyjna choroba płuc, zaburzenia w rozwoju płuc (PM2.5), rak płuc.
System krążenia: zaburzenia rytmu serca, zawał mięśnia sercowego, zastoinowa niewydolność serca (PM2.5).
System nerwowy: udar niedokrwienny mózgu.
Wytyczne WHO:
PM2.5 10 μg/m3 (rocznie),
PM10 20 μg/m3 (rocznie)
Dyrektywa 2001/80/WE:
(miesięcznie, całkowity pył)
50 mg/m3 (stare instalacje),
30 mg/m3 (nowe instalacje)
Dyrektywa 2008/50/EC:
25 μg/m3 cel dla PM2.5 (rocznie),
50 μg/m3 (dziennie)
górna wartość PM10 nie powinna być przekraczana > 35 dni

Źródło: Niepłacony rachunek. Jak energetyka węglowa niszczy nasze zdrowie. Raport Health and Environment Alliance, maj 2013 roku, http://www.env-health.org/IMG/pdf/nieplacony_rachunek_jak_energetyka_weglowa_niszczy_nasze_zdrowie_full_report_final.pdf

choruje 12,5% społeczeństwa (ok. 4 mln osób), z czego aż połowa nie jest świadoma swojej choroby i pozostaje nieobjęta leczeniem. Do tej grupy zalicza się ok. 1,5 mln dzieci, z których 1/5 to dzieci w wieku szkolnym mieszkające w miastach. Zdaniem specjalistów ok. 70% pacjentów chorujących na astmę jest źle zdiagnozowana i nieprawidłowo leczona. Co roku w naszym kraju z powodu astmy umiera 1,5 tys. osób.
 
 
Wśród czynników odpowiadających za wzrost częstości występowania astmy najczęściej wymienia się procesy urbanizacji i industrializacji, zmiany klimatyczne, zmianę warunków i stylu życia, poprawę warunków higienicznych oraz zwiększenie emisji zanieczyszczeń powietrza. Zanieczyszczenia powietrza, czyli szkodliwe cząsteczki zawieszone w powietrzu lub gazy w atmosferze, a zwłaszcza ozon, mogą wywołać lub zaostrzyć symptomy astmy. W celu określenia zdrowotnych konsekwencji narażenia na substancje szkodliwe zawarte w powietrzu ocenie podlega 11 rodzajów zanieczyszczeń, tj. dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek azotu (NO2), tlenek węgla (CO), benzen (C6H6), ozon (O3), pył drobny PM10 (o średnicy do 10μm), pył drobny PM2,5 (o średnicy do 2,5 μm), metale: Pb, As, Ni, Cd oznaczane w pyle PM10 oraz benzo(a)piren oznaczany w pyle PM10. Alergeny wnikające do układu oddechowego wraz z zanieczyszczeniami powietrza prowadzą do intensywnej stymulacji układu oddechowego i w konsekwencji do atypowej odpowiedzi. Wdychanie pyłów zawieszonych prowadzi do pogorszenia objawów tej astmy i – zdaniem niektórych specjalistów – także do rozwoju tej choroby. Średnie skrócenie długości oczekiwanego przeżycia z powodu złej jakości wdychanego powietrza wynosi aż 8,6 miesiąca. Zanieczyszczenia powietrza mogą uszkadzać zarówno przewodzącą jak i oddechową  część układu oddechowego, natomiast dobowe wahania stężenia zanieczyszczeń powietrza mogą powodować nasilenie lub łagodzenie objawów ze strony układu oddechowego. Co istotne, wpływ emisji zanieczyszczeń powietrza na zachorowalność na choroby układu oddechowego (nie tylko astmę) jest widoczny także w przekroju demograficznym różnych grup pacjentów. W grupie do 18. roku życia obserwuje się najczęściej zapalenia oskrzeli, które z biegiem lat stają się przewlekłymi zapaleniami oskrzeli w grupie do lat 30. Z kolei ataki astmy występują we wszystkich grupach wiekowych osób narażonych na oddychanie zanieczyszczonym powietrzem. Aktualnie najbardziej skutecznymi lekami przeciwzapalnymi stosowanymi w leczeniu przewlekłej astmy pozostają wziewne kortykosteroidy.

 

Piśmiennictwo:
  1. Adamkiewicz Ł., Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie najnowsze wyniki badań. Health and Environment Alliance (HEAL), Kraków 2014, źródło internetowe: http://www.malopolskie.pl/Pliki/2014/Wp%C5%82yw%20zanieczyszcze%C5%84%20powietrza%20na%20zdrowie%20najnowsze%20wyniki%20bada%C5%84.pdf
  2. Choroby płuc w Europie – fakty i ryciny, European Lung Fundation 2013, źródło internetowe: http://www.ers-education.org/lrmedia/2014/pdf/239345.pdf
  3. Co wiemy o smogu? Raport Krakowskiego Alarmu Smogowego, źródło internetowe: http://www.krakowskialarmsmogowy.pl/infoair/download/id/644.
  4. Niepłacony rachunek. Jak energetyka węglowa niszczy nasze zdrowie, Raport Health and Environment Alliance, maj 2013 r., źródło internetowe: http://www.env-health.org/IMG/pdf/nieplacony_rachunek_jak_energetyka_weglowa_niszczy_nasze_zdrowie_full_report_final.pdf
  5. Pawankar R., Canonica G.W., Holgate S.T., Lockey F.R., Biała Księga Alergii Światowej Organizacji Alergii 20112012. Streszczenie wykonawcze, WAO 2011, źródło internetowe: https://www2.pta.med.pl/uploads/files/pl/strony/strefa-czlonkowska/biala-ksiega-alergii/biala_ksiega_alergii.pdf
  6. POLASTMA 2009, źródło internetowe: http://www.mojaastma.org.pl/files/polastma_pl.pdf
  7. Prokop-Staszecka A., Zanieczyszczenia powietrza a choroby płuc, źródło internetowe: http://fgsc.pl/wp-content/uploads/ANNA-PROKOP-STASZECKA-ZANIECZYSZCZENIA-POWIETRZA-A-CHOROBY-P%C5%81UC.pdf
  8. Samel-Kowalik P., Lipiec A., Tomaszewska A., Raciborski F., Walkiewicz A., Lusawa A., Borowicz J., Gutowska-Ślesik J., Samoliński B., Występowanie alergii i astmy w Polsce – badanie ECAP, „Gazeta Farmaceutyczna” 3/2009, źródło internetowe: http://www.kwadryga.pl/upload/Dokumenty/Artykuly_naukowe/Gf_3_09_32-34.pdf
  9. Samoliński B., Wpływ czynników środowiskowych na choroby górnych i dolnych dróg oddechowych u dzieci
  10. Zanieczyszczenia powietrza a obturacyjne choroby płuc, dr med. Piotr Dąbrowiecki, Wojskowy Instytut Medyczny, Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę Alergię i POCHP, źródło internetowe: http://env-health.org/IMG/pdf/pl_webinar_presentation_3.pdf
NFOŚiGW NFOŚiGW

Kontakt

Polska Federacja Pacjentów Dialtransplant
ul. Indiry Gandhi 21, 02-776 Warszawa

tel./fax: + 48 22 644 67 95

biuro@federacjapacjentow.pl
www.federacjapacjentow.pl

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje wpisz w poniższe pole swój adres e-mail i wyślij


Odwiedziny: 107215
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka cookies